Ježíš a podobenství

16. červenec 2017 | 10.26 |

Matouš 13: 3-8DvěTeReziA

Když člověk rozsévá zrní, některé spadne do trní,

jiné zas ptáci sezobnou.

Ale zrna, co se dostanou na půdu úrodnou,

veliké klasy plné zrní z nich za čas vyrostou. 

rozsévač

www.alza.cz/media/obrazky-z-noveho-zakona-d4925705.htm

stažený soubor (1)

Mt. 13: 1-13

 Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.

Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.

I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.

Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

Kdo má uši, slyš!"

Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?"

On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.

Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.

Bible kralická 

A v ten den vyšed Ježíš z domu, sedl podlé moře.
I sešli se k němu zástupové mnozí, tak že vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu.
I mluvil jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval.
A když on rozsíval, některá padla podlé cesty, a přiletěli ptáci, i szobali je.
Jiná pak padla na místa skalnatá, kdež neměla mnoho země; a rychle vzešla, proto že neměla hlubokosti země.
Ale když slunce vzešlo, vyhořela, a proto že neměla kořene, uschla.
Jiná pak padla do trní; i zrostlo trní, a udusilo je.
A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo užitek, některé stý, jiné šedesátý a jiné třidcátý.
Kdo má uši k slyšení, slyš.
Tedy přistoupivše učedlníci, řekli jemu: Proč jim v podobenstvích mluvíš?
On pak odpověděv, řekl jim: Proto že vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.
Nebo kdož má, dáno bude jemu, a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.
Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce, nevidí, a slyšíce, neslyší, ani rozumějí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře