Ježíš a Petr na moři

12. srpen 2017 | 18.42 |

NEDĚLNĺ ČTENĺ

Matouš 14: 22-33

Na otevřeném moři loďka pluje, vesele se po vlnkách pohupuje.

Náhle se učedníci podiví, když něco zvláštního uvidí.

Člověk k nim kráčí po moři a Petr s ním hovoří.

Chce taky kráčet po vodě, ale není v pohodě.

NZ-32

www.alza.cz/media/obrazky-z-noveho-zakona-d4925705.htm

stažený soubor (1)

Mt 14: 22-33

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.

Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.

K ránu šel k nim, kráčeje po moři.

Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"

Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"

A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.

Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"

Když vstoupili na loď, vítr se utišil.

Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."

jzPtVodě

BIBLE KRALICKÁ

A i hned přinutil Ježíš učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej na druhou stranu, dokudž by nepropustil zástupů.
A propustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.
Lodí pak již byla u prostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný.
Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.
A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zlekali se, řkouce: Obluda jest. A strachem křičeli.
Ale i hned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
I odpověděv jemu Petr, řekl: Pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijíti po vodě.
On pak řekl: Poď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.
Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane, pomoz mi.
A i hned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu, Ó malé víry, pročežs pochyboval?
A jakž oni vstoupili na lodí, utišil se vítr.

Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn Boží jsi. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře